აგრო-ლიგისათვის განსაზღვრული ტესტები შემუშავდასოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაციის (ADA) ექსპერტების მიერ, შესაბამისი ფუნდამენტური სამეცნიერო ლიტერატურის და ბენეფიციარი სექტორების მიერ წარმოებული სპეციფიკური ლიტერატურული მასალების გამოყენებით.