2024 წელს აგრო-ლიგა ჩატარდება შემდეგ საკონკურსო დარგებში:

  • მევენახეობა;
  • მცენარეთა დაცვა;
  • მეფუტკრეობა;
  • სატყეო საქმე;
  • მეხილეობა;
  • ეკოლოგია-ბიომრავალფეროვნება.

აღნიშნულ დარგებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

  • შესაბამისი პროფილის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის სტუდენტებს;
  • პროფესიული კოლეჯების სტუდენტებს და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მსმენელებს.